หอระฆังไม้วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง บ้านนาแบก ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
หอระฆังไม้  วัดศรีบุญเรืองที่ตั้ง              วัดศรีบุญเรือง  บ้านนาแบก  ตำบลเวียงคำ  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
 
พิกัดแผนที่       แผนที่ระวาง  5643  III  มาตราส่วน  1: 50,000
 
                   พิมพ์ครั้งที่  1  -RTSD  ลำดับชุด  L  7017
 
                   พิกัดกริด  48  QTD  910933
 
                   เส้นรุ้ง  ๑๗  องศา  ๐๖  ลิปดา  ๕๗  ฟิลิปดา  เหนือ
 
                   เส้นแวง  ๑๐๓  องศา  ๐๒  ลิปดา  ๐๙  ฟิลิปดา  ตะวันออก
 
 
 
สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน
 
                   ๑.หอระฆังไม้
 
 
 
ประวัติสังเขป
 
                   สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔  ชาวบ้านเรียกว่า  วัดนาแบก  ผู้สร้างวัดคือ  คุณอบมา  คุณาวัตร  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๙   หอระฆังสร้างในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๒  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๔  สร้างโดยพระอธิการประสิทธิ์  ปสิทธิโก  พร้อมชาวบ้านนาแบก  ช่างผู้นำในการก่อสร้างคือ  พ่อใหญ่สี  ประสงค์สุข  ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอระฆังเองทั้งหมดด้วย
 
 
 
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม
 
                   เป็นหอระฆังไม้ทรงสูง  เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สร้างด้วยไม้ทั้งหมด  เสารองรับหอระฆัง  มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ  ๑.๑๕  เมตร  ระยะห่างของเสาทั้ง  ๔  ต้น  ห่างกันประมาณ  ๒.๑๐  เมตร  หอระฆังเป็นหอสูง  ๔  ชั้น  แต่ละชั้นปูพื้นไม้กระดาน  มีบันไดเชื่อมต่อกันทุกชั้น  หลังคาทรงจตุรมุขลดหลั่นกัน  ๓  ชั้น  ประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ  ลายเครือเถาลายกนก  ศิลปกรรมแบบพื้นถิ่นอีสาน
 
 
 
อายุสมัย          สร้างปี  พ.ศ.  ๒๕๐๒  แล้วเสร็จปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  อายุประมาณ  ๔๐  ปีมาแล้ว
 
 
 
ประเภทโบราณสถาน
 
                   หอระฆังในบริเวณวัด
 
 
 
ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน
 
                   เลิกใช้งานแล้ว
 
 
 
การดำเนินงาน  -
 
 
 
การขึ้นทะเบียน
 
                   ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๖   ตอนพิเศษ  ๑๗ ง.  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๒  พื้นที่ประมาณ  ๓  งาน  ๘๘  ตารางวา
 
 
 
ที่มาของข้อมูล
 
                   ๑.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๗ ง.หน้า๑๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๔๒.
 
                   ๒.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ที่  ๗  ขอนแก่น , รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานหอระฆังไม้  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี , ๒๕๔๑
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: 6-7.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง)