...

โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ
     สัมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฑราวาสโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง)