...

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับหัวหน้างานสังกัดกรมศิลปากร รุ่นที่ ๒

   โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยกรรมสำหรับหัวหน้างานสังกัดกรมศิลปากร

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ (สำนักศิลปากรที่ ๑-๘)

ณ ห้องประชุมเทพประทาน ชั้น ๗ โรงแรมเวียงใต้ บางลำพู กรุงเทพฯ

 

"ทุจริตป้องกันได้" เพียง ไม่ปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติการปฎิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

หากพบเห็นพฤติกรรมการทุจริต (ทุจริตต่อหน้าที่ , ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ , ร่ำรวยผิดปกติ)

แจ้ง ตู้ ปณ.  ๑๐๑  โทรศัพย์  ๑๕๖๗  ตู้รับเรื่องร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย 

เว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย  www.sukhothai.go.th  และเว็บไซต์ของส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

(จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง)