...

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดพิจิตร

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดก

ทางศิลปวัฒนธรรม  (อส.มศ) จังหวัดพิจิตร

ณ  วัดเขารูปช้าง  ตำบลดงป่าคำ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 246 ครั้ง)