...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม  ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 วัตถุประสงค์     เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการให้บริการของ หน่วยงานในระดับพื้นฐาน

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักศิลปากรที่๖ สุโขทัย

จัดโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 291 ครั้ง)