...

โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ และ โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด

โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ และ

โครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชร : อบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง " การจัดเก็บและอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ ประเภทเครื่องโลหะ "

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ และวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๑ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

(จำนวนผู้เข้าชม 403 ครั้ง)