...

เยี่ยมชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สำนักศิลปากรที่๔ลพบุรี
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัญสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๑๔ คน เยี่ยมชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สำนักศิลปากรที่๔ลพบุรี โดยมีนางสาวรสสุคนธ์ เพียรยาและนางสาวอุไรวรรณ ศรีมาตย์ ใ้ห้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 594 ครั้ง)