...

โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ
โครงการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ของชาติของพระสังฆาธิการ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ๖๐ รูป/คน

(จำนวนผู้เข้าชม 867 ครั้ง)