...

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี
ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

 

ที่ตั้ง

          ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี บนถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สาระสำคัญ

          ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิมน่าจะเป็นอาคารทรงไทย ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอกศิลปกรรมสมัยลพบุรี

         เมื่อ พ.ศ. 2435 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ เสด็จมาตรวจราชการหัว เมืองสุพรรณบุรี และมาทอดพระเนตรศาลหลักเมืองแห่งนี้ด้วย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2447 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซ่อมสร้างบริเวณศาลเพิ่มเติม

          ในปี พ.ศ. 2480 มีการสร้างกำแพงล้อมเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีประตูเข้าด้านหน้า มีศาลาพักคนบูชา และปี พ.ศ. 2507 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองใหม่ และยังคงรูปแบบอาคารซึ่งเป็นอาคารทรงไทยไว้ภายในอาคารทรงตึกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนอีกด้วย หลังจากนั้นก็มีการซ่อมแซมก่อสร้างเรื่อยมาจนปัจจุบัน

การขึ้นทะเบียน

         กรมศิลปากรได้ ประกาศ ขึ้นทะเบียนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี    ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ. 2478

(จำนวนผู้เข้าชม 648 ครั้ง)