วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
เนื่องในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ตำบลกู่สันตรันต์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง)