...

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
 
        วันที่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
        พระเจดีย์บนเขารูปช้าง เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญ คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจดีย์บนเขารูปช้างจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นโบราณสถานและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณเขารูปช้างเองยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากสามารถมองเห็นเมืองสงขลาและพื้นที่โดยรอบ จึงถูกใช้เป็นพื้นที่ตั้งค่ายสมัยศึกไทรบุรี เมื่อราว พ.ศ.๒๓๘๑ และสมัยสงครามเอเชียบูรพาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ จากความสำคัญดังกล่าว กรมศิลปากรได้ขึ้นประกาศทะเบียนพระเจดีย์บนเขารูปช้างเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ หน้า ๓๗๑๔ 
        ด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว จังหวัดสงขลาจึงมีแผนในการพัฒนาโบราณสถาน เจดีย์บนเขารูปช้าง ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชน อาทิ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เพื่อให้มีการบูรณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรงเสริมสร้างคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และพัฒนาศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยจังหวัดมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำรายละเอียดผังรูปแบบรายการบูรณะเสริมความมั่นคงเจดีย์บนเขารูปช้างและจัดหางบประมาณดำเนินโครงการเป็นจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และจัดพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณะเจดีย์บนเขารูปช้างระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กับ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี  
           ทั้งนี้ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ อันนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป 
          ต่อมาเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางเข้าชมนิทรรศการ “คุณ เรา เขาแดง : THE STORY OF  KHAO DAENG” ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการนี้ อธิบดีกรมศิลปากรได้ให้คำแนะนำ และแนวทางเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ภารกิจของหน่วยงาน และการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง)