...

โบราณสถาน

สำนักศิลปากรที่ 13  สงขลา  ดำเนินการบูรณะโครงการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานวัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ  2554

 ตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม  2554 ระยะดำเนินงานบูรณะ  210  วัน

(จำนวนผู้เข้าชม 994 ครั้ง)