...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์
โบราณสถานปราสาทพนมวัน
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ดำเนินการดังนี้
- หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบมาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้
- เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้
- แต่งผิวหินทรายใหม่ให้กลมกลืนกับหินทรายเดิม
- ประกอบติดตั้งคานเพื่อรองรับซุ้มหน้าบันด้านทิศตะวันออก จำนวน ๒ จุด

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)