...

การประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
การประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
- นางชูศรี เปรมสระน้อย ตำแหน่งภัณฑารักษ์ชำนาญการ สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ขอลาออกจากจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
- นายชลธิศ ทิพฤาตรี ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน สังกัดกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
- นางอัยยารตี ไขแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)