...

รายงานการส้ารวจสระน้าโบราณและอ่างเก็บน้าบริเวณภูพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต้าและเขาปลายบัด อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  • ย้อนกลับ
  • รายงานการส้ารวจสระน้าโบราณและอ่างเก็บน้าบริเวณภูพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต้าและเขาปลายบัด อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

(จำนวนผู้เข้าชม 288 ครั้ง)