...

ศึกษาดูงานและศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ศึกษาดูงานและศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี เชิงบูรณาการ
ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 400 ครั้ง)