...

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 419 ครั้ง)