...

โครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดราชบุรี ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 564 ครั้ง)