...

เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ในโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ


วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ในโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี
นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การบรรยายให้ความรู้แก่จิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ในหัวข้อ "การรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ" โดย
นางสาวกาญจนา สากระแสร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นวิทยากร
๒. การทำความสะอาดโบราณสถานมาลิกเจดีย์ บนเกาะมัตโพน ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแล
ตลอดจนบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดี 
ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)