...

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๔ คณะ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน ๔ คณะ ดังนี้
๑. โรงเรียนชลธารวิทยา อ.หลังสวน จ. ชุมพร จำนวน  ๗๕ คน
๒. โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)  อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน ๑๒๐ คน
๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน ๔๔ คน
๔.โรงเรียนบ้านคอกม้า อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน ๗๑ คน
รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ คน โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์นำชมและอำนวยความสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)