...

คณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติชลบุรีเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมฯ 5-6 สิงหาคม 2556

 สำนักศิลปากรที่5 ปราจีนบุรีจัดโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาแก่ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักศิลปากรที่5 ปราจีนบุรีตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักง่นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)ได้กำหนดมาเมื่อวันที่5-6 สิงหาคม2556 ณหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีวัดคมบางและวัดทรายงามจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายวิเศษเพชรประดับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่5 ปราจีนบุรีและข้าราชการในสังกัดซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำของหอสมุดแห่งชาติชลบุรีได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

            

 

(จำนวนผู้เข้าชม 701 ครั้ง)