...

ประชุมพระราชปุจฉา


***บรรณานุกรม*** 

กรมศิลปากร

ประชุมพระราชปุจฉา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัด
พิมพ์ถวาย สมเด็จพระญานสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ
วิหาร ในการฉลองชนมายุครบ 60 ทัศ วันที่ 3 ตุลาคม
พุทธศักราช 2516

กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

2516

(จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง)