...

เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม
องค์ความรู้ : ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานในจังหวัดชลบุรี
เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม
วัดใหญ่อินทารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ทั้งด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนใหญ่เขียนขึ้นใหม่ภายหลังการซ่อมแซม ภาพเดิมที่คงเหลือถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เคยเสด็จมาทอดพระเนตรและทรงตรัสว่า “ฝีมืองามมาก อย่าให้ใครมาซ่อมแซมเป็นอันขาด” โดยภาพจิตรกรรมเป็นภาพวรรณกรรมทางพุทธศาสนา คือ ภาพพุทธประวัติ ภาพชาดก และไตรภูมิ
จัดทำโดย
นางสาวชนกานต์ บุญประเสริฐ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
 
 
 
 
+4
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 492 ครั้ง)