...

อาคารจัดแสดงส่วนขยาย

อาคารจัดแสดงส่วนขยายทิศตะวันตก       จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดเชียงราย เครื่องถ้วยล้านนาจากแหล่งเตาในภาคเหนือ วิถีชีวิต ศาสนาและความเชื่อของชาวล้านนา
 

อาคารจัดแสดงส่วนขยายทิศตะวันออก


        จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนแถบลุ่มน้ำโขง อาทิ เครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินในชีวิตประจำวัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง ดาบและอาวุธต่างๆ เรื่องเชียงแสนในอดีตกล่าวถึงพัฒนาการของเมืองเชียงแสนในสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองเชียงแสน และฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ เรื่องการเข้ามาของกลุ่มชนต่างๆ เช่น ไทยลื้อ ไทยใหญ่ รวมทั้งชาวเขาไทยภูเขา

(จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง)