...

อาคารจัดแสดงหลัก

        จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิสถานเมืองเชียงแสน เชียงแสนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก พระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่พบในเมืองเชียงแสน เรื่องศิลาจารึกพบในจังหวัดเชียงราย


       จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2500 - ปัจจุบัน ทั้งในเมืองเชียงแสนและพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 หัวเรื่อง ได้แก่ เรื่องโบราณสถานที่สำคัญในเมืองเชียงแสน เรื่องโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2500 - ปัจจุบัน ทั้งในเมืองเชียงแสนและพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ พระพุทธรูป เครื่องประดับเจดีย์ แผ่นอิฐมีจารึก และเครื่องสำริด

(จำนวนผู้เข้าชม 590 ครั้ง)