...

ประมวลภาพในหลวง และพระราชพิธีต่างๆ

ชื่อเรื่อง: ประมวลภาพในหลวง และพระราชพิธีต่างๆ
ผู้แต่ง: -
ปีที่พิมพ์: พ.ศ.๒๔๙๓
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท
สำนักพิมพ์: แผนกโรงงานสำนักพิมพ์ รัชดารมภ์ โรงพิมพ์วิบูลกิจ
จำนวนหน้า: ๒๕๔ หน้า
เนื้อหา: หนังสือภาพพร้อมพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิทราธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและประมวลภาพและพระราชพิธีต่างๆ ทั้งคราวเสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ วันรับเสด็จ พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาด ๖ เมษายน ๒๔๙๓ ชุมนุนสมาชิกราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฯ ณ พระที่นั่งจักรี ๒๖ เมษายน ๒๔๙๓ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เสด็จพระราชดำเนินประพาศหัวหิน ๒๙เมษายน ๒๔๙๓ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชจริยาวัตรในยามปกติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินี
เลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๑๔๒๖ 
เลขทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: E-book ๒๕๖๖_๐๐๓๐
หมายเหตุ: โครงการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไฟล์ดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้น)

(จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง)