...

เทศนาพิเศษ ถวายในเบญจมรัชชกาล

ชื่อเรื่อง: เทศนาพิเศษ ถวายในเบญจมรัชชกาล
ผู้แต่ง: กรม-วชิรญาณวโรรส
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. ๒๔๖๓
สถานที่พิมพ์: พระนคร
สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
จำนวนหน้า: ๑๔๐ หน้า 
เนื้อหา: "เทศนาพิเศษ ถวายในเบญจมรัชชกาล" เล่มนี้ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ในการพระศพพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิตติบดี พ.ศ. ๒๔๖๓ กล่าวถึง      เรื่องราวอันเนื่องด้วยตำนาน แต่งขึ้นเพื่อถวายเป็นราชกุศลพิเศษตามคราวฯ โดยแต่งถวายเทศนาในรัชชกาลที่ ๕ ซี่งหนังสือธรรมเรื่องนี้จัดเปนหมวดที่ ๒ ในลำดับแห่งเทศนาพระราชปวัตติ ๔ รัชชกาล อันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชได้ทรงพิมพ์ขึ้น และได้ประทานเป็นของแจกครั้งทรงเลื่อนกรมเปนกรมพระเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ เนื้อความว่าด้วย (๑) ทศพิธราชธรรมจรรยาทิกถา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ถวายในงารพระราชพิธีรชดาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๒ (๒) อัปปมาทธรรม เทศนาพิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ถวายในการพระราชกุศลทักษิณานุประทาน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๙ (๓) บุรพทิศานมัสสนธรรม เทศนาพิเศษ พระสุคุณคณาภรณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายในการพระบรมอัฐิพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในจตุตถรัชชทวีธาภิเษกสมัย วันที่ ๔ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๒ (๔) จตุรงคธรรมสมาคมกถา เทศนาพิเศษ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ถวายในพระราชพิธีจตุตถรัชชทวีธาภิเษก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๒ และ (๕) มตฺเตยฺยจริยากถา เทศนาพิเศษ หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ถวายในการพระบรมอัฐิกรมสมเด็จพระเทพศิรินทร์ทรามาตย์ สมเด็จพระบรมราชชนนี วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๒   
เลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๑๐๖๐
เลขทะเบียนหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
: E-book ๒๕๖๖_๐๐๒๒
หมายเหตุ: โครงการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง)