...

องค์ความรู้ : ภาพยนตร์ไทยในยุคสมัยอดีต เรื่อง ต้นกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม
  • กำเนิดภาพยนตร์ในสยาม
  • กำเนิดโรงภาพยนตร์
  • กำเนิดการสร้างภาพยนตร์ในสยาม
  • กำเนิดภาพยนตร์ไทย

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวสุลวดี สุดใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ควบคุมโดย :
 นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

แชแชนิม.  นางสาวสุวรรณ. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖, จาก https://twitter.com/t00_Far/status/1427875619044347907, ๒๕๖๔.

โดม สุขวงศ์สยามภาพยนต์กรุงเทพฯ : ลินคอร์น โปรโมชั่น๒๕๕๕.

มติชนเปิดภาพอดีตโรงหนัง ‘สยาม-ลิโด-สกาลา’ เตรียมอำลา คอหนังเศร้า ‘เราจะคิดถึงคุณ’. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖,
            จาก https://www.matichon.co.th/entertainment/arts-culture/news_921398, ๒๕๖๑.          

หอภาพยนตร์.   พระรูปประติมากรรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤฤษภาคม ๒๕๖๖,
            จาก https://www.fapot.or.th/main/sculpture

LONGMAADOO. ภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤฤษภาคม ๒๕๖๖จาก https://www.longmaadoo.com/ภาพยนตร์เรื่องแรก/, ๒๕๖๔.

Thairoyalfamily.  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖,
            จาก https://www.facebook.com/thairoyalfamily/photos/a.1476743735697926/1742932285745735/?type=3, ๒๕๖๑.

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)