...

กลุ่ม Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ จำนวน ๗๐ คน
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กลุ่ม Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ จำนวน ๗๐ คน เพื่อให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  

(จำนวนผู้เข้าชม 390 ครั้ง)