...

องค์ความรู้ : ภาพยนตร์ไทยในเลนส์คนต่างชาติ เรื่อง สยาม โซไซตี้ (Siamese Society)

ภาพยนตร์สยาม โซไซตี้ (Siamese Society) เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสายตาชาวต่างชาติในมุมมองสยามของ ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม (Richard Burton Holmes) นักถ่ายภาพยนตร์ชาวอเมริกัน สร้างโดย บริษัท แอสโซซิเอท บริติช ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Associated British Film Distributors Ltd.) ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๔๕๓ ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม พร้อมทีมงานได้เข้ามาติดต่อมิชชันนารี มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล หรือแหม่มโคล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) และขอใช้สถานที่โดยครูและนักเรียนเป็นนักแสดงภาพยนตร์ เพื่อสาธิตถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสยามในสมัยก่อน...

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

ต.ประทีปะเสน.  โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง กับ แหม่มโคล์.  พระนคร : ร.รัตนะ, ๒๔๙๑.

MichaelRogge.   Thailand, Siamese high society in ๑๙๑๙.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=J5dQdujL59Q, ๒๕๕๕.

(จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง)