...

สื่อประชาสัมพันธ์ : ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ จึงนับเป็นวันแรกแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ตลอดระยะเวลา ๑๑๒ ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไป
         ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการ เป็น ๒๖ หน่วยงาน แบ่งภารกิจหลักออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ด้านภาษา เอกสารและหนังสือ และด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม สามารถรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ : ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรได้ที่นี่ 

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)