...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก อภิธานภาษาพื้นเมือง มณฑลพายัพ
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
อภิธานภาษาพื้นเมือง มณฑลพายัพ
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มจะทำปทานุกรมภาษาไทยใหม่ฉบับหนึ่ง เป็นวิเคราะห์ในทางภาษาศาสตร์ ขอร้องให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทรงช่วยรวบรวมศัพท์พื้นเมืองตามหัวเมืองต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ธรรมการมณฑลพายัพจึงได้ส่งศัพท์เหล่านี้มาชุดหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ได้มาก จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นไว้
ภายในเล่มรวบรวมคำศัพท์พื้นเมืองมณฑลพายัพ ไว้กว่า 1,800 คำ เรียงลำดับตามตัวอักษร และได้ระบุอักษรย่อชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ไว้ด้วย คือ น. =นาม ส.= สรรพนาม ก.= กริยา ว.= วิเศษณ์ หรือกริยาวิเศษณ์ บ. = บุรพบท สัน.= สันธาน และ อ. = อุทาน
http://164.115.27.97/digital/items/show/10348

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)