...

ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน
ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2548 ผู้เขียนได้ถูกเอ่ยชวนไปเที่ยวพม่าจาก หอมนวล สาวชาวไทเขินซึ่งนับถือผู้เขียนเป็นเสมือนญาติ หอมนวล นอกจากเป็นครูสอนภาษาที่มีลูกศิษย์อยู่ครึ่งค่อนเมืองแล้วเธอยังเรียบร้อย น่ารัก มากด้วยความสามารถพูดภาษาถิ่นไท พม่า จีน อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามสัปดาห์กับการเที่ยวเมืองไทย(ไต) ม่าน(พม่า)และมอญมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน เป็นบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนไท(ไต) ในรัฐฉานไว้อย่างละเอียด วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอิงธรรมชาติ การผูกพันกับสายน้ำของชาวอินเลในหนองอินเล ประเพณี ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา สายน้ำมาวอันกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาว ความงามของเมืองเหม่เมี้ยว ฯลฯ นั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และคติชนวิทยายิ่งนัก
อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่น หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย  จารุภา  อินยะบุตร

(จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง)