...

ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา
ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา
ความมีอัตลักษณ์ของเมืองพะเยาที่โดดเด่นที่สุดนั้นคือ การมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีหลักฐานอ้างอิงมากที่สุด ยุคที่เมืองพะเยามีความเจริญสูงสุด น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งความเจริญดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเจริญด้านพระพุทธศาสนา โดยมีหลักฐานทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประติมากรรมหินทราย จารึกหินทราย พระพุทธรูปหินทราย ซึ่งปรากฎให้เห็นมากมาย ศิลปโบราณทั้งหลาย ย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตภูมิปัญญา ความเพียร และศรัทธาของคนในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะเมืองพะเยามีพัฒนาการด้านศิลปวัตถุมาแต่โบราณสืบทอดกันมาอย่างช้านาน
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                        
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง)