...

ปริศนาวงศาคณาญาติ ลัวะ
ปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ"
เป็นงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่เรียกว่า "ลัวะ" ซึ่งเป็นชื่อที่มีความสับสนมากที่สุดชื่อหนึ่ง โดยคำว่า "ลัวะ" บุคคลภายนอกใช้เรียกเหมารวมกลุ่มชาติพันธ์ุหลายกลุ่มที่เรียกตนเองแตกต่างกันไป คำปรากฎในเอกสารวิจัย ที่มีความหลากหลายในวิธีเขียน สะกดชื่อ ในเอกสารราชการ และในการเรียกของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นความสับสนทั้งกับคนทั่วไป และในการรับรู้ของกลุ่มชาติพันธ์ุเอง โดยใช้ตัวแบบการจำแนกกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับ ลัวะ ตามเกณฑ์ทางภาษา เพื่อความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน และโลกทัศน์ชาติพันธ์ุ รวมทั้งจัดเสวนาเรื่อง การเรียกชื่อชาติพันธ์ุ และลงพื้นที่สำรวจความคิดของชุมชน พร้อมสำรวจแนวคิด การจำแนกชาติพันธ์ุ ด้วยวิธีการทางชาติพันธ์ุวิทยา และ วิธีการทางภาษาศาสตร์ จากการศึกษาทำให้เห็นแนวทางชาติพันธ์ุที่หากมีการทำองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ ที่นักภาษาศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งเชิงประวัติ เชิงสังคม และเชิงชาติพันธ์ุ ที่ได้มีการศึกษาไว้รวมไปกับการศึกษาสมุนไพร และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และอื่นๆ จะทำให้การศึกษาทางด้านนี้มีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา น่าค้นคว้า และจะทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ บนดินแดนสุวรรณภูมิได้ชัดเจนมากขึ้น
อ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่นภาคเหนือ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

(จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง)