...

โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 3
== โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม 3
เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มในประเทศไทย ==
กรมศิลปากรจัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางโบราณคดีสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องประดับของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในประเทศไทย และแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ในโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภายในเล่ม อธิบายถึงความหมายของเครื่องประดับ เครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของโลก และการพัฒนาของเครื่องประดับในช่วงระยะเวลาต่อมา หลักฐานเครื่องประดับสมัยแรกเริ่มของประเทศไทยที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบที่น่าสนใจ

(จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง)