...

ตามรอยช่างซอ ล้านนาในอดีต
ตามรอยช่างซอ ล้านนาในอดีต
รวบรวมประวัติและผลงานของบรมครูช่างซอล้านนา
ซอเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนามานาน และได้รับการพัฒนารูปแบบให้ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการแสดงซอยังคงแพร่หลายในภาคเหนือ ซอเป็นเพลงพื้นบ้านใช้ภาษาพื้นเมืองในการขับร้อง ตามรูปแบบทำนอง ฉันทลักษณ์แต่ละทำนอง เป็นวรรณกรรมทางภาษาที่งดงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน เนื้อหาได้เผยแพร่เกียรติประวัติคุณงามความดีนานัปการของศิลปินช่างซอในครั้งอดีต ที่มีให้แก่การขับซอพื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป                         
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                         
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                            แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง)