...

มองล้านนา แลพม่า
มองล้านนา แลพม่า                                  
เล่าเรื่องสังคมวัฒนธรรมผ่านภาษิตโบราณ
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการนำเสนอภาพสังคมวัฒนธรรมของล้านนาและพม่าที่สะท้อนมาจากภาษิตโบราณทั้งสองภาษา ซึ่งมีทั้งที่เหมือนและแตกต่าง ลักษณะที่เหมือนกันของสังคมวัฒนธรรมล้านนาและพม่า ที่สะท้อนผ่านภาษิตโบราณของทั้งสองภาษานี้ อาจกล่าวได้ว่าบางส่วนเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน ในขณะที่บางส่วนเป็นลักษณะของภูมิวัฒนธรรม คือการตั้งอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนกัน ทำให้ผู้คนในทั้งสองสังคมมีวิถีชีวิตที่เหมือนกัน นอกจากนี้ ความเชื่อไปในทางเดียวกัน ส่วนในลักษณะที่ต่างกันที่ปรากฎในภาษิตทั้งสองภาษาเป็นรายละเอียดที่เป็นลักษณะของแต่ละสังคม ในความต่างมีความเหมือน อันนำสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดุจบ้านพี่เมืองน้อง เฉกเช่นเดียวกับสองอาณาจักรเก่าแก่ ล้านนา- พม่า ที่มีสายสัมพันธ์อันยาวนานผ่านหลายยุคสมัย
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                            
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง)