...

เชียงใหม่นครแห่งอมต
.
เชียงใหม่นครแห่งอมต

เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างขึ้นโดยพญามังราย เป็นนครที่รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม มีการยึดถือเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา และถ่ายทอดความเสื่อมใสศรัทธาลงในศาสนวัตถุและศาสนสถานที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพุทธศาสนาอย่างงดงามอลังการ ตลอดจนมีพิธีกรรม วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามสง่า รวมทั้งมีวิถีชีวิตที่งดงามโดดเด่นไปด้วยอัตลักษณ์ความเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมล้านนา มีนามเมืองว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อจะให้เป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรล้านนาที่มั่นคงถาวร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวกเมืองประเทศราชเข้ากับอาณาจักรไทย จัดการปกครองราชอาณาจักรแบบมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางของมณฑลพายัพ ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงใหม่ มาจนถึงปัจจุบัน

สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล




(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)