...

History of science ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์

 


     ชื่อเรื่อง : History of science ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
     ผู้เขียน : ศุภวิทย์ ถาวรบุตร

     ปีพิมพ์ : 2563

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-301-718-5

     เลขเรียกหนังสือ :  509 ศ727ป

     ประเภทหนังสือ : หนังสือ

     ห้องบริการ : ห้องทั่วไปทั่วไป 1สาระสังเขป : "หากเรียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่ชอบหรือเรียนไม่ไหว ให้ไปเรียนสายมนุษยศาสตร์" มายาคตินี้ยังครอบงำวิธีคิดของผู้คนอยู่มาก และประวัติศาสตร์นับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่กลายเป็นทางเลือกตรงข้ามของการเรียนวิทยาศาสตร์ไปด้วยแต่หนังสือ "ระวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ : History of Science" เล่มนี้ จะเปิดเผยเรื่องราวที่กลับกันอย่างสิ้นเชิงหากประวัติศาสตร์กล่าวอ้างว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องการเข้าใจสังคมมนุษย์นับตั้งแต่อดีต นั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่ประวัติศาสตร์จะบรรลุเป้าหมายการเข้าใจสังคมมนุษย์ โดยเลือกที่จะ "ทิ้ง" วิทยาศาสตร์เอาไว้เบื้องหลัง มาร่วมทบทวนอดีตของมนุษย์ผ่าน "หลักฐาน" ทางความคิดและภูมิปัญญาอันหลากหลายกับ "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์"

 

แนะนำโดย นายตนุภัทร กิจชัยเจริญพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

(จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง)