...

มองท้องถิ่น ผ่านรัฐสมัยใหม่

 ชื่อเรื่อง : มองท้องถิ่น ผ่านรัฐสมัยใหม่

 ผู้เขียน : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

 สำนักพิมพ์ : กรมศิลปกร

 ปีพิมพ์ : 2564

 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-283-571-1

 เลขเรียกหนังสือ : 306.09593 ศ528ม
 ประเภทหนังสือ : หนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร

 ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

สาระสังเขป :

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยปรากฏให้เห็นจากงานศึกษาวิจัยแขนงต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และมานุษยวิทยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมเด่นชัดและกว้างขวางขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณศูนย์กลางอำนาจกระทั่งขยายไปยังอาณาบริเวณโดยรอบ เป็นเหตุให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งใกล้ไกลเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นระบบมากขึ้น มองท้องถิ่น ผ่านรัฐสมัยใหม่ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นอธิบายตัวอย่างปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นไทย ในแง่มุมที่แตกต่าง โดยอาศัยกระเด็นการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่มาใช้เป็นกรอบคิดสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์

 

แนะนำโดย ยุทธพงศ์ คุณชมภู นักศึกษาฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สาระสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง)