...

อรรถาธิบายคารวธรรมคัมภีร์


ชื่อเรื่อง : อรรถาธิบายคารวธรรมคัมภีร์
ผู้เขียน : ขงจื่อ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีพิมพ์ : 2564
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-577-982-1
เลขเรียกหนังสือ : 181.112 ข111อ
ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป
ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1


 

 

สาระสังเขป : คารวธรรมในหนังสือเล่มนี้ก็คือการให้ความเคารพ ในแง่มุมทางสังคมของคนจีนในสมัยนั้น จนถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมโดยยึดแก่นกลางทางความคิดนี้ไว้ยันปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความเคารพแก่บุพการี และการวางตนอย่างอ่อนน้อมในสังคมด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แต่ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นหนังสือแนวปรัชญาจีน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอ่านหลายรอบเพื่อทำให้เพิ่มความตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น แต่เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจ ในตัวเล่มเนื้อหาจะมีการอธิบายเนื้อหาเอาไว้อย่างละเอียด จึงไม่ต้องกังวลว่าอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจความเป็นอยู่ของสังคมจีนที่จะเป็นรากฐานของสังคมจีนในปัจจุบันอีกด้วย

แนะนำโดย : ณริน อินทนงลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง)