...

เมียนมา ฉบับอุทิศชน

   

     ชื่อเรื่อง : เมียนมา ฉบับอุทิศชน

     ผู้แต่ง : อัญชลี  กิ๊บบิ้นส์

     สำนักพิมพ์ : โครงการไทยมิตรเมียนมา

     ปีพิมพ์ : 2556

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-335-061-9

     เลขเรียกหนังสือ : 495.9 อ525ม

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 

สาระสังเขป : เมียนมา หรือ พม่า มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน มีประชาชนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนแห่งนี้ ก่อเกิดเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยผู้คนมากกว่า 100 เชื้อชาติ "เมียนมา" จึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการไทยมิตรเมียนมา (Thai Meets Myanmar Project) เป็นโครงการอิสระที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนามอบความรู้และประสบการณ์ระหว่างไทยและสหภาพเมียนมา จึงได้จัดทำ "เมียนมา ฉบับอุทิศชน" เรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมียนมา โดยนำเสนอเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาพม่า สระและวรรณยุกต์ หลักไวยากรณ์ภาษาพม่า คำเกาะท้ายกริยา คำสรรพนาม คำถาม       คำกริยา ตัวเลข วันในสัปดาห์ ฤดูกาล วันเวลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆ เช่น ร้านน้ำชา ร้านอาหาร ลานพระธาตุ ตลาด ร้านค้า สนามบิน ถนนหนทาง โทรศัพท์ติดต่อ โรงแรมที่พัก การจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น งานเขียนนี้เกิดขึ้นจากเหตุแห่งความรักและความผูกพันของผู้ก่อตั้งโครงการไทยมิตรเมียนมา ที่มีโอกาสเดินทางสัมผัสวิถีสหชนเผ่าของเมียนมาแล้วเกิดความซาบซึ้งภาคภูมิใจในรากเหง้าแห่งความศรัทธาในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรมและอารยธรรมของบรรพชน ด้วยความตั้งใจให้ผู้ที่ได้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมียนมา และสร้างความสัมพีนธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

(จำนวนผู้เข้าชม 393 ครั้ง)