...

การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

 

      ชื่อเรื่อง : การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณด้วยกระบวนการ

     วิทยาศาสตร์

     ผู้แต่ง : พวงพร ศรีสมบูรณ์

     สำนักพิมพ์ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : 2563

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 678-616-543-663-2

     เลขเรียกหนังสือ : 297.122 พ469ก

     ประเภทหนังสือ : หนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 

สาระสังเขป : คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อศาสนิกชนชาวมุสลิม เนื้อหาสาระของคัมภีร์เป็นหลักการที่ชาวมุสลิมศรัทธาถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตที่ชาวมุสลิมต้องยึดถือ และนำมาปฏิบัติ เนื้อหาภายในประกอบด้วยทุกศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ดาราศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จริยศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอักษรศาสตร์ กรมศิลปากรได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อคัมภัร์อัลกุรอานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวมุสลิม จึงได้นำเสนอเรื่องราวการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสาร โบราณด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ตามหลักสากล ได้แก่ การจัดทำทะเบียน การศึกษาสาเหตุการเสื่อมสภาพ การศึกษาวัสดุการผลิต การหาวิธีการแก้ปัญหาและหาวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม รวมถึงการจัดเก็บรักษาด้วยหลักการอนุรักษ์เชิงป้องกัน เพื่อสืบค้นอดีตของกระดาษน้ำหมึกที่ใช้จดจารและค้นหาวิธีการชะลอการเสื่อมสภาพของคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณที่มีคุณค่าอันเป็นกิจกรรมที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกระดาษในอดีต : เส้นทางการผลิตกระดาษ วิธีการผลิตกระดาษในอดีต แม่พิมพ์ (Mould) หรือตระแกรงขึ้นรูปกระดาษ ยุคแรกของการผลิตกระดาษในยุโรป คัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณจากเปลือกไม้ ลายน้ำ (Watermark) และเครื่องหมายพิเศษ (Countermark) : ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำหมึก วิทยาศาสตร์กับเส้นใย เส้นใยจากฝ้าย (Cotton, Gossypium) เปลือกต้นสา (Paper mulberry, Broussonatia papyferious) เปลือกต้นป่านกัญชาหรือกัญชง (Hemp, Cannabis sativa) เปลือกต้นแฟลกซ์ (Flax, Linum usitatissimum) เปลือกของต้นป่านรามี (Ramie, Boehmeria nivea) วิทยาศาสตร์กับการเสื่อมสภาพของกระดาษ : หลักการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ พร้อมภาพประกอบอธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณที่มีคุณค่าและประเทินค่ามิได้ของวัฒนธรรมชาวมุสลิม สืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนสืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 1269 ครั้ง)