...

คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

 

     ชื่อเรื่อง : คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย

     ผู้เขียน : ปติสร เพ็ญสุต

     สำนักพิมพ์ : มิวเซียมเพรส

     ปีพิมพ์ : 2562

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-7674-17-9

     เลขเรียกหนังสือ : 247 ป151ค

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 

สาระสังเขป : ศาสนศิลป์ที่โดดเด่นประเภทหนึ่ง คือ กระจกสีในโบสถ์คริสต์ (Stained glass) เป็นงานศิลปกรรมที่อาจจะค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญ เพราะแฝงระบบสัญลักษณ์ทางประติมานวิทยาไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องคริสต์ประวัติ นักบุญ แม่พระ ซึ่งมักนำเอาเหตุการณ์ในพระคัมภีร์มาสรุปย่อไว้ในบานกระจกที่มีพื้นที่ไม่มาก การจะเข้าใจศาสนศิลป์ประเภทนี้ได้จึงต้องเข้าใจระบบสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมคริสเตียนด้วย ดังนั้น  "คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ในไทย" นับว่าเป็นคู่มือแนะนำเบื้องต้นที่จะแบ่งปันเรื่อวราวเกี่ยวกับคริสต์ศิลป์โบราณในประเทศไทยซึ่งล้วนทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะรวมทั้งเป็นคู่มือสำหรับการเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ในไทยที่มีอยู่มากมายได้เป็นอย่างดีโดยเนื้อหาได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กระจกสี เช่น ศิลปะโกธิค การเฟื่องฟูขึ้นของกระจกสี แนวคิดแสงสว่าง ความหมายของแสงจากกระจกสี เส้นทางของกระจกสีหลังยุคกลาง การทุบทำลาย-การฟื้นฟู เป็นต้น : คริสต์ประวัติโดยสังเขป เช่น การถวายพระเยซูในพระวิหาร แม่พระและนักบุญโยเซฟพบพระเยซูในพระวิหาร ปอนธิอัส ปิลาตตัดสินประหารพระเยซู การตรึงกางเขน  การฝังพระศพ เป็นต้น : กระจกสีในประเทศไทย เช่น โบสถ์คริสต์ต้นรัตนโกสินทร์ฯ กระจกสีเท่าที่เหลืออยู่ "เก่าสุด" อยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญ สมัยรัชกาลที่ 3 กระจกสีนำเข้าจากฝรั่งเศสสู่สยาม เป็นต้น : วัดคอนเซ็ปชัญ เช่น ดวงอาทิตย์ นักบุญอันตนแห่งปาดัว นักบุญกาเยตาโน เป็นต้น : วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน เช่น ภาพประวัตินักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ภาพอัครสาวก นักบุญเปโตร นักบุญมัสธีอัส นักบุญเปาโล เป็นต้น : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เช่น ภาพการก่อตั้งวัดนักบุญยอแซฟโดยพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ภาพประวัตินักบุญโยเซฟ ภาพนักบุญนิโคลัส นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา นักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก เป็นต้น : วัดพระคริสตหฤทัย เช่น ภาพคริสต์ประวัติ ภาพพระเยซู แม่พระ นักบุญอากาธา นักบุญหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส เป็นต้น : อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเกล้า เช่น ภาพแม่พระบังเกิด งานแต่งงานที่นาคา แม่พระบรรทม การฝังศพแม่พระ เป็นต้น : อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เช่น ภาพนักบุญในอินโดจีน นักบุญออกุสต์ ซัปเดอเลน นักบุญฟรองซัว อิสิดอร์ กาเกอแล็ง ภาพนักบุญพระสันตปาปา นักบุญเซบาสเตียน นักบุญลูเซีย นักบุญเฮเลนา เป็นต้น และวัดอัครเทวดามีคาแอลดอนกระเบื้อง เช่น ภาพนักบุญอันนากับรังนกนักบุญโมนิกาเป็นต้น พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายภาพที่จะช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงคริสต์ศิลป์โบราณที่มีในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น   

(จำนวนผู้เข้าชม 569 ครั้ง)