...

บันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกา ใน พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779)

     

     ชื่อเรื่อง : บันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกา ใน พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779)

     ผู้เขียน : เจ. จี. เคอนิช 

     สำนักพิมพ์ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : 2560

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-543-493-5

     เลขเรียกหนังสือ : 959.304 ค794บ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 


สาระสังเขป : "บันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกา ใน พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779)" แปลและเรียบเรียงจาก Journal of A Voyage from India ti Siam and Malacca in 1779 งานเขียนของ ดร. โยฮันน์ แกร์ฮาร์ท เคอนิช แพทย์และนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันที่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองในระหว่างที่เดินทางมาทำงานในอินเดีย สยามและมะละกา เพื่อเข้ามาทำการสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวม และจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ไม่ในเขตเมืองร้อนตลอดจนสัตว์ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังบันทึกถึงสถานที่ต่างๆ ที่เรือแล่นผ่านและสภาพบ้านเมือง วิถีชีวิตผู้คน ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยรายละเอียดเนื้อหาที่บันทึกสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ ธรรมชาติวิทยา อุปนิสัยของชาวสยาม สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมืองธนบุรี โบสถ์ซางตาครู้ส เป็นต้น ภูมิสถานในเกาะเมืองอยุธยา เมืองจันทบูรณ์ เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งลักษณะการเขียนเป็นแบบบันทึกรายวันตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2321 - 24 กรกฎาคม 2322 ประกอบด้วย เริ่มการเดินทางสู่ประเทศสยาม - การสำรวจทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในอ่าวสยาม (8 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2321) เดินทางถึงบางกอก (ธนบุรี) - การสำรวจทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา - เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ของเมืองธนบุรี อาทิ วัดวาอารามต่างๆ โบสถ์คริสต์ศาสนา บ้านเรือนและวิถีชีวิตชาวสยามในเมืองธนบุรี (4 - 30 พฤศจิกายน 2321) เดินทางไปอยุธยา - เยี่ยมชมเมืองเก่าอยุธยา - ซากสิ่งปรักหักพังของพระราชวังเก่า - วัดวาอารามต่างๆ และโบสถ์คริสต์ศาสนา - การสำรวจทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์และธรรมชาติวิทยา (1- 9 ธันวาคม 2321) เดินทางกลับบางกอก (ธนบุรี) - สำรวจเมืองบางกอก - พระราชวังของพระเจ้าแผ่นดิน - การค้าขาย - ลักษณะนิสัยของชาวสยาม - พระเจ้าแผ่นดินสยาม - การสำรวจทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์และธรรมชาติวิทยา (9 - 24 ธันวาคม 2321) เดินทางไปจันทบูรณ์ - การสำรวจทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์และธรรมชาติวิทยาที่เมืองจันทบูรณ์ - ผลผลิตทางธรรมชาติจากป่าในจันทบูรณ์ (25 - 28 ธันวาคม 2321) เดินทางออกจากจันทบูรณ์มุ่งสู่มะละกา - การสำรวจและเก็บตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์และธรรมชาติวิทยาระหว่างการเดินทางออกจากประเทศสยาม (29 ธันวาคม 2321 - 24 กรกฎาคม 2322) ซึ่งจากเอกสารบันทึกรายวันเกี่ยวกับการเดินทางจากอินเดียสู่สยามและมะละกานี้ จะทำให้ได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศ บ้านเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยธนบุรีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่น่าสจใจสำหรับการต่อยอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีด้วยเช่นกัน     

(จำนวนผู้เข้าชม 830 ครั้ง)