...

มรดกศิลป์แผ่นดินไทย = The Artistic Heritage of Thailand

     

     ชื่อเรื่อง : มรดกศิลป์แผ่นดินไทย = The Artistic Heritage of Thailand

     ผู้เขียน : กรมศิลปากร

     สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

     ปีพิมพ์ : 2562

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-283-461-5

     เลขเรียกหนังสือ : 709.593 ศ528ม

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

สาระสังเขป : ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ปรากฎหลักฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในหลายพื้นที่ของแผ่นดินไทยอาศัยรวมเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามกาลเวลา มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การทำเครื่องนุ่งห่ม การค้าขาย รวมทั้งยังมีการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ภาษา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง "มรดกศิลป์แผ่นดินไทย = The Artistic Heritage of Thailand" เป็นการรวบรวมเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่   ทรงคุณค่าของชาติหลากหลายสาขา อาทิ ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เอกสารโบราณ วิจิตรศิลป์ ประณีตศิลป์ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยนำศิลปะโบราณวัตถุที่สำคัญในแต่ละยุคสมัยมานำเสนอรายละเอียดพร้อมภาพประกอบสีที่สวยงาม   เริ่มตั้งแต่ยุคปัจจุบันย้อนอดีตไปจนถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย รัตนโกสินทร์ อยุธยา ล้านนาและหริภุญชัย สุโขทัย ลพบุรีและศิลปะเขมรในประเทศไทย ศรีวิชัยและศิลปกรรมบนคาบสมุทรภาคใต้ ทวาราวดี และก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งพระพุทธรูปต่างๆ เครื่องทอง โลหะสำริด ลูกปัดหินสี ภาชนะดินเผา และอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งมีคุณค่าและสำคัญยิ่งของชาติ เพื่อแสดงพัฒนาการทางความคิด และภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละยุคสมัย เช่น ภาชนะดินเผาสามขา วัฒนธรรมบ้านเก่า (ประมาณ 3,700 - 4,000 ปีมาแล้ว) ปราสาทหินพนมรุ้ง (ประมาณพุทธศตรวรรษที่ 12-14) จิตรกรรมที่ผนังวิหารวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน (ประมาณพุทธศตรวรรษที่ 25) พระมหาพิชัยมงกุฎ ศิลปะรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24) พานพระศรีทองคำลงยาพร้อมเครื่อง (พุทธศตรวรรษที่ 24) ฉากไม้ประดับมุก รูปพระพุทธรูปและรูปอัครสาวก (พุทธศตรวรรษที่ 24) จิตรกรรมฝาผนังรูปพระสาวก กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา (พ.ศ. 1967) หงส์ทองคำ (พ.ศ. 1967) พระพุทธรูปปางมารวิชัย (แบบอู่ทอง 2  พุทธศตรวรรษที่ 18-19) เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง (อยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ 21-22) บัลลังก์จำลอง ศิลปะล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 22) หงส์สำริด (พุทธศตรวรรษที่ 21) พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 17-18) พระหริหระ ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19-20) ศิลาจารึกหลักที่ 1 สุโขทัย (พุทธศตรวรรษที่ 19) มกรสังคโลก (พุทธศตวรรษที่ 19-20) เต้าปูน (พุทธศตรวรรษที่ 20) ทับหลัง แบบถาลาบริวัติ ศิลปะเขมรในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 12) สถูปจำลองประดับพระพุทธรูปที่ฐาน (สมัยบายน พุทธศตรวรรษที่ 18) เศียรพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะลพบุรี (กลางพุทธศตวรรษที่ 18-19) พระนารายณ์สี่กร ศิลปะศรีวิชัย (พุทธศตรวรรษที่ 12) พระพิมพ์ดินดิบ (พุทธศตวรรษที่ 14-15) แผ่นหินชนวนจำหลักรูปพระพุทธรูปปางสมาธิขนาบด้วยธรรมจักรและสถูป ศิลปทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 13-15) ธรรมจักร (พุทธศตวรรษที่ 13) ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ (พุทธศตวรรษที่ 13-14) กระดิ่งสำริด ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (อายุราว 1,800-2,300 ปีมาแล้ว) ภาชนะลายเชือกทาบวัฒนธรรมบ้านเชียง (อายุประมาณ 3,000-4,000 ปีมาแล้ว) ลูกกลิ้งดินเผา (อายุประมาณ 1,800-2,300 ปีมาแล้ว) เป็นต้น ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักรู้ ร่วมกันหวงแหนและภาคภูมิใจในมรดกศิลป์ของชาติไทยให้อยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน       

(จำนวนผู้เข้าชม 1370 ครั้ง)