...

พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์     ชื่อเรื่อง :
พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ 

     ผู้เขียน : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

     สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๒

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๒๘๓-๔๖๔-๖

     เลขเรียกหนังสือ : ๙๒๓.๑๕๙๓ ศ๕๒๘พ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑สาระสังเขป :
ในสังคมไทยมีคติความเชื่อเรื่องการสร้างสิ่งอนุสรณ์หรืออนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญหรือกลุ่มคนที่ประกอบคุณงามความดีและทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่อนุชนรุ่นหลังพึงเคารพเทิดทูน ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อชาติบ้านเมือง หากกล่าวถึงประเทศไทยกว่าจะเป็นชาติกล่าวได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์คือหัวใจหลักของชาติที่ปกครอง ปกป้องแผ่นดินให้ได้คงอยู่สืบมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมาจนทุกวันนี้ เพื่อเป็นราชสักการะสนองพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งเพื่อความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง กรมศิลปากร จึงได้จัดพิมพ์ "พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ รวม ๘ พระองค์ ประกอบด้วย (๑) พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (๒) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๓) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (๔) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๕) พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๖) พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (๗) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ (๘) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติ สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ประวัติการสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ปั้น  ขนาด/ลักษณะ รัฐพิธี พร้อมภาพประกอบอย่างละเอียด ด้วยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจและประชาชนชาวคนไทยให้ได้รับทราบเรื่องราวอันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการดำเนินงานของกรมศิลปากรกับระเบียบกระทรงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ และขั้นตอนการขออนุญาตจำลองพระพุทธรูปสำคัญตามบัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญแนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(จำนวนผู้เข้าชม 1439 ครั้ง)