...

อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ
  • ย้อนกลับ
  • อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง : อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ
ผู้แต่ง : กรรณิการ์ วิมลเกษม
ปีที่พิมพ์ : 2527
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
          อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ เป็นวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงตัวอักษรฝักขามที่อยู่ในศิลาจารึกภาคเหนือ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม และอักษรไทยนิเทศหรืออักษรขอมเมือง ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของชนชาติไทยเป็นอย่างยิ่ง

(จำนวนผู้เข้าชม 1129 ครั้ง)