...

ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุหนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์


     
     ชื่อเรื่อง
: ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุหนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

     ผู้เขียน : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

     สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๐

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๒๘๓-๒๗๓-๔

     เลขเรียกหนังสือ : ๙๕๙.๓๐๕๗ ศ๕๒๘ฟ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑สาระสังเขป : ฟิล์มกระจก เป็นเทคนิคการใช้กระจกอาบน้ำยาเป็นตัวรับแสงแล้วนำไปอัดภาพลงบนกระดาษ การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มกระจกได้เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พุทธศักราช ๒๓๙๔-๒๔๑๑) ฟิล์มกระจกจัดเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนวัสดุที่มีความสำคัญยิ่งซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับฟิล์มกระจก จำนวนกว่า ๔,๐๐๐ แผ่น นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านจดหมายเหตุอันเป็นข้อมูลความรู้ปฐมภูมิทางประวัติศาสตร์ของชาติในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการความเป็นชาติ "ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์" ได้นำภาพประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจกที่ทรงคุณค่าและหายากชุดหอพระสมุดวชิรญาณ้ และชุดส่วนพระองค์สมเด็จฯ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน รวมจำนวน ๑,๐๒๕ ภาพ มาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพพร้อมคำอธิบาย จัดแบ่งเป็น ๙ หมวด ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมือง พระราชพิธี พระบรมมหาราชวัง พระราชวังสวนดุสิต วัดโบราณสถาน บุคคล คนไทยกับสายน้ำ และทั่วไป เช่น ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ ณ น้ำตกธารเสด็จ ภาพวงตะกร้อหน้าประตูรัตนพิศาลพระบรมหาราชวัง ภาพเรือกระแซงพายอยู่ในคลองรังสิต ภาพทิวทัศน์นอกเกาะลังกาจิว และภาพพระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวงประดิษฐานในพระวิมานเหนือพระจิตกาธาน เป็นต้น เพื่อให้สมุดภาพเล่มนี้เป็นองค์ความรู้ทางปัญญาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้งสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหน อนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุของชาติไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

(จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง)